Morning Salutation

Morning Greetings

Family Background

DELAISO OGISO  DYNASTY  (BENIN MONARCH)
LAMOGUN EWEKA  DYNASTY  (BENIN MONARCH)
LAVBIEZE IYASE OF BENIN
LAGIEWAN IYASE OF UDO
LAYEDE IYASE OF USELU
LAOGELE OLIHA
LAEDUN OGIEFA
LAGIESAN EZOMO
LAIRE EHOLOR N’IRE
LAIRE OGIAMIEN
LAUVBE EDOHEN
LAUVBE OGIE OF OVBE
LAMOSUN ERO
LAMEHI OLOTON
DELANI INNEH N’IGUN
DELAIKI OSAH OF IGUN
LAGIETE ENOGIE OF UTE
DELAUHE ELAWURE OF USEN
LAGBA ELEMA
DELAOKUN ENOGIE OF UGO (UGO N'EKI)
LABO ENOGIE OF UGO (UGO N'OBAH)
LABO ODIONWERE OF IDUMWUN’ IWEBO
LAYERU EZIMA OF OKELUHE
LAERU ISE OF UTEKON
LAWA ENOGIE (OBI) OF OWA
DELAEHO OGIE OF EHOR
DELAIHON OGIE OF IGIEDUMA
DELAGUN OLOKHUNMWUN
LAMODU UMODU
LAMEZI EMEZI
LAMORE ENI OF UZAERUE
LAIDE AIDE
LAMORU OLUMORU
LALOKE OLOKE
LAMEKON UMEKON
LAUGHE UGHE
LAIGIE IGIE
LAREKE  
LAWE  
LATOSE
oba-of-benin